گرفتگی, فیلم بکن بکن یونانی

نمایش ها: 435
الکس در ورونا است که فیلم بکن بکن سعی کند با آنتونیتا ، عوضی معروف ناپلی ازدواج کند. الکس مذاکرات مشتاقانه در مورد جوجه, لیزا شیطان از ورونا.